Tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorstw – najważniejsze informacje

Tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorstw to pakiet składający się sześciu rozwiązań, które mają na celu pomoc firmom, które ucierpiały wskutek pandemii COVID-19 oraz wprowadzanego lockodownu. Co obejmuje? Na czym polega tarcza antykryzysowa dla firm? Odpowiedź oraz szczegółowe przedstawienie wszystkich elementów pakietu znajduje się w niniejszym artykule.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Przedstawiając założenia tarczy antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorstw, należy wyjaśnić najpierw kim jest mikroprzedsiębiorca. Otóż status ten posiadają firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 pracowników/zleceniobiorców. Warto w tym miejscu podkreślić, że mikroprzedsiębiorcą nie jest osoba samozatrudniona.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Podstawowym elementem tarczy antykryzysowej jest zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020. Zwolnienie obejmuje zarówno przedsiębiorcę, jak i osoby, które zostały przez niego zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, czyli pracowników i zleceniobiorców. Jak z niego skorzystać? Otóż, należy przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracje rozliczeniowe w standardowym trybie oraz złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Kto może skorzystać z takiego rozwiązania? Uprawnieni do tego są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020, mając zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, a następnie utrzymali ten stan do dnia 30 kwietnia 2020. W tym miejscu warto również podkreślić, że zwolnienie z ubezpieczenia społecznego nie bierze pod uwagę żadnych limitów przychodów.

Świadczenie postojowe dla mikroprzedsiębiorców

Kolejnym elementem tarczy antykryzysowej jest świadczenie postojowe dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 2080 lub 1300 złotych, co ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności. Świadczenie postojowe w wysokości 2080 złotych otrzymają Ci mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku, a ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było o co najmniej 15% niższy niż miesiąc wcześniej. Na 1300 złotych mogą natomiast liczyć przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przez 1 lutego 2020 i rozliczają podatek kartą podatkową lub są zwolnieni z VAT. W obu przypadkach nie obowiązują żadne limity przychodów, a istotny jest tylko ich spadek o przynajmniej 15%.

Jak uzyskać świadczenie postojowe? Konieczne w tym celu jest złożenie wniosku do ZUS, co można zrobić drogą elektroniczną, pocztową oraz osobiście. W tym miejscu warto również podkreślić, że o świadczenie postojowe można ubiegać się 3-krotnie, a składając wniosek drugi i trzeci raz, należy dołączyć do niego oświadczenie, że sytuacja materialna przedstawiona w poprzednim wniosku nie uległa poprawie.

Pożyczka dla przedsiębiorców w kwocie 5000 złotych

Firmy posiadające status mikroprzedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się również o pożyczkę w kwocie 5000 złotych. Są to środki, które mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak podatki, składki, zakup towarów, czy koszty utrzymania lokalu. Środki wypłacane są w tym przypadku z Urzędu Pracy na podstawie złożonego wcześniej wniosku. Pożyczka udzielana jest jednorazowo, z 12-miesięcznym okresem spłaty rozpoczynającym się po trzymiesięcznym okresie karencji oraz niskim oprocentowaniem wynoszącym 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że pożyczka może zostać całkowicie umorzona, co wymaga prowadzenia działalności gospodarczej minimum przez 3 miesiące od jej udzielenia.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników z tarczy antykryzysowej dla pracodawców wprowadzających przestój ekonomiczny lub skrócony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych, mogą ubiegać się również o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym lub zostały skrócone ich godziny pracy. W przypadku tej formy wsparcia pieniądze wypłacane są z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie posiadają zaległości w podatku dochodowym i w opłacaniu składek na FUS, FUZ, FPiFGŚP, FS do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Nie może w ich przypadku zachodzić przesłanka do ogłoszenia upadłości. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników to wsparcie dla firm, które wprowadziły przestój ekonomiczny bądź skrócony wymiar czasu pracy ze względu na spadek obrotów gospodarczych (min. 15 lub 25%).

Ile wynosi kwota dofinansowania? W ramach środków z FGŚP przedsiębiorca uzyska dofinansowanie wynagrodzenia każdego pracownika w okresie przestoju 1.533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, co stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego dofinansowania. Obniżając wymiar czasu pracy, można natomiast liczyć na wsparcie w kwocie 2452, 27 na każdego pracownika, co stanowi 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanego dofinansowania.

Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzenia pracowników z tarczy antykryzysowej dla pracodawców nie wprowadzających przestoju ekonomicznego bądź skróconego wymiaru czasu pracy

Z dofinansowania do części kosztów wynagrodzenia w ramach tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się również firmy, które nie wprowadziły przestoju ekonomicznego, ani nie skróciły wymiaru czasu pracy swoim pracownikom. W tym przypadku istotne jest obniżenie obrotów gospodarczych, ponieważ na tej podstawie wypłacane są środki. Mogą one wynosić:

  • 1300 złotych na każdego pracownika – w przypadku spadku obrotów o minimum 30%;
  • 1820 złotych na każdego pracownika – w sytuacji, gdy obroty spadły o co najmniej 50%;
  • 2340 złotych na każdego pracownika – w przypadku spadku obrotów o przynajmniej 80%.

Dofinansowanie może zostać w tym przypadku przyznane na okres maksymalnie 3 miesięcy liczonych od miesiąca złożenia właściwego wniosku w Urzędzie Pracy. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy można łączyć pomoc z tarczy antykryzysowej? Odpowiadając na nie, należy stwierdzić, że tak, jednak jest to uwarunkowane tym, by uzyskane środki nie zostały przeznaczone na ten sam cel.

Subwencje dla mikroprzedsiębiorców

Ostatnim elementem tarczy antykryzysowej są subwencje dla mikroprzedsiębiorców, które mogą wynieść 12, 24 lub nawet 36 tys. złotych. Są one wypłacane ze środków publicznych, a wnioskować o nie można jedynie przy posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy. Co więcej, aż 75% przyznanej kwoty subwencji będzie mogło zostać umorzone, co wymaga kontynuowania działalności minimum przez 12 miesięcy od dnia wypłaty środków oraz utrzymania w tym okresie dotychczasowego zatrudnienia. Subwencja będzie mogła zostać przeznaczona na pokrycie kosztów działalności, a 25% przyznanych środków może posłużyć do spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że tarcza antykryzysowa to realne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami, których przyczyną jest pandemia COVID-19 oraz wprowadzony w jej następstwie lockdown. Prowadząc firmę warto zatem wiedzieć, jak złożyć wniosek na tarczę antykryzysową oraz jaka pomoc przysługuje w danym przypadku.